Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen


 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Hole 18 Golfbaan fotografie betreffende deelname of opdracht tot het verzorgen van golffotografie in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘golffotografie.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Hole 18 Golfbaan fotografie. 
 3. Een offerte/aanbod wordt door Hole 18 Golfbaan fotografie steeds schriftelijk uitgebracht en kan door de opdrachtgever binnen 14 dagen worden aanvaard.
 4. De overeenkomst tussen Hole 18 Golfbaan fotografie en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van de opdrachtgever van de daartoe bestemde contractofferte, door de door Hole 18 Golfbaan fotografie en de opdrachtgever getekende schriftelijk bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Hole 18 Golfbaan fotografie aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Alle aanbiedingen van Hole 18 Golfbaan fotografie zijn vrijblijvend.
 5. Indien opdrachtgever wijzigingen of aanvullingen aan wil brengen in de overeenkomst kan hij dit schriftelijk kenbaar maken binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de opdrachtbevestiging.Artikel 2 Duur en tijdschema


 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het abonnement en wordt stilzwijgend ieder jaar verlengd. 
 2. Data, tijden, plaats van de fotoshoot wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van het weer.
 3. Eenmaal overeengekomen data, tijden, plaats van een fotoshoot kunnen in overleg worden gewijzigd. Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever


 1. Opdrachtgever dient zijn opdracht volledig en duidelijk te formuleren in geval van onvolledige en of onduidelijke formulering zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke Hole 18 Golfbaan fotografie overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van verleende opdracht, tijdig is de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Hole 18 Golfbaan fotografie ter beschikking te stellen. Voorts dient opdrachtgever Hole 18 Golfbaan fotografie van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte te stellen, welke voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke pas na ontvangst van de werkzaamheden bekend worden.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hole 18 Golfbaan fotografie ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
 4. Uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever staat in voor de inzet van bij de werkzaamheden van Hole 18 Golfbaan fotografie betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.Artikel 4 Uitvoering


 1. Hole 18 Golfbaan fotografie bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Indien de opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Hole 18 Golfbaan fotografie overeenstemming te hebben bereikt.
 3. Het staat Hole 18 Golfbaan fotografie vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en personeelsleden van Hole 18 Golfbaan fotografie te laten uitvoeren, in voorkomende gevallen met inschakeling van hulppersonen en derden. De keuze van de door Hole 18 Golfbaan fotografie in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.
 4. Indien de opdracht wegens ziekte of overmacht door Hole 18 Golfbaan fotografie niet op de overeengekomen tijd, plaats en wijze kan worden uitgevoerd is Hole 18 Golfbaan fotografie gerechtigd en verplicht de overeengekomen werkzaamheden op een nader af te spreken tijdstip alsnog uit te voeren.
 5. De onkosten die door beide partijen zijn gemaakt in situaties zoals beschreven in bovengenoemd lid (5.5) kunnen niet op de wederpartij worden verhaald.Artikel 5 Geheimhouding


 1. Hole 18 Golfbaan fotografie is, tenzij er een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking bestaat, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van de aan haar door opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.
 2. Hole 18 Golfbaan fotografie is niet gerechtigd de informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat Hole 18 Golfbaan fotografie voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Hole 18 Golfbaan fotografie zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.


Artikel 6 Intellectueel eigendom


 1. Foto’s gemaakt door Hole 18 Golfbaan fotografie blijven het eigendom van Hole 18. 
 2. Hole 18 heeft het recht om foto's aan andere partijen ter beschikking te stellen voor het gebruiksrecht of te verkopen (al dan niet commercieel).
 3. Hole 18 heeft het recht om de foto's voor eigen gebruik te gebruiken.
 4. De opdrachtgever krijgt bij het verkrijgen van de foto’s ook het gebruiksrecht en mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor welke doeleinden dan ook binnen de golfclub.
 5. De opdrachtgever mag op geen enkele manier de foto's doorverkopen aan derden.


Artikel 7 Honorarium en tarieven


 1. Het honorarium van Hole 18 Golfbaan fotografie is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Door de Hole 18 Golfbaan fotografie in rekening gebrachte tarieven zijn vaste uur- gesprek- of dagdeeltarieven of abonnementen.
 3. Niettemin behoudt Hole 18 Golfbaan fotografie zich het recht voor tussentijdse tariefaanpassingen door te voeren. Deze tariefaanpassingen zullen steeds per 1 januari van een kalenderjaar worden doorgevoerd en zullen schriftelijk worden meegedeeld aan de opdrachtgever.
 4. Indien Hole 18 Golfbaan fotografie aanzienlijke tariefaanpassingen doorvoert in een overeenkomst van langere duur, heeft de opdrachtgever het recht deze overeenkomst op te zeggen. Een dergelijke zaak dient Hole 18 Golfbaan fotografie binnen 30 dagen schriftelijk medegedeeld te worden.Artikel 8 Betaling


 1. Abonnementen en opdrachten worden op voorhand gefactureerd. Reiskosten en extra kosten worden achteraf in rekening gebracht indien deze afwijken van de in het abonnement afgesproken reiskosten.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta d.m.v. een storting ten gunste van een door Hole 18 Golfbaan fotografie aan te wijzen bankrekening.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 8.2 genoemde termijn heeft betaald, is Hole 18 Golfbaan fotografie gerechtigd nadat hij de opdrachtgever ten minste 1 maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Hole 18 Golfbaan fotografie vanaf 14 dagen na factuurdatum opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen over een openstaand bedrag inclusief BTW tot op de datum van gehele voldoening.
 4. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Hole 18 Golfbaan fotografie vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Hole 18 Golfbaan fotografie maakt als gevolg van de niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en het loon van deurwaarder en advocaten, ook indien deze de in rechten toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betalingen voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 15% van het verschuldigde bedrag.
 5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Hole 18 Golfbaan fotografie daartoe aanleiding geeft, is Hole 18 Golfbaan fotografie gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze direct (aanvullende) zekerheid stelt in een door Hole 18 Golfbaan fotografie te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Hole 18 Golfbaan fotografie gerechtigd onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan Hole 18 Golfbaan fotografie uit wettelijke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 6. In het geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden van de betaling van het factuurbedrag.Artikel 9 Opzegging


 1. Opdrachten kunnen voortijdig beëindigd worden indien één van de partijen van mening is dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben. In dat geval zal voor beide partijen een opzegtermijn van één periode worden aangehouden. Tot voortijdige beëindiging der opdracht zal eerst worden overgegaan, wanneer is gebleken dat de oplossing van bestaande problemen onmogelijk is.
 2. Indien de opzegging geschiedt door opdrachtgever heeft Hole 18 Golfbaan fotografie behoudens in geval van ernstige tekortkoming na datum einde opdracht recht op doorbetaling van het honorarium over één periode. Het over de betreffende periode te vergoeden honorarium zal worden gerelateerd aan het honorarium dat voorafgaande aan de datum einde opdracht verschuldigd was over een gelijke periode indien deze al verstreken was, en over de feitelijk verstreken periode indien deze korter was.
 3. Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of failleren, onder curatele worden gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliezen, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomst door schriftelijke verklaring ontbonden te verklaren dan wel (te zijner keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betaling worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van de verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.
 4. Opzegging dient schriftelijk aan de medepartij te worden medegedeeld.Artikel 10 Reclames


 1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen van verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Hole 18 Golfbaan fotografie te worden kenbaar gemaakt.
 2. Reclames als het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft Hole 18 Golfbaan fotografie de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever al betaalde honorarium.Artikel 11 Aansprakelijkheid


 1. Hole 18 Golfbaan fotografie verplicht zich de gegeven opdracht naar besten inzicht en vermogen uit te voeren en daarbij zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer/adviseur kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Hole 18 Golfbaan fotografie voor de daarvoor ontstane schade niet verantwoordelijk.
 2. Hole 18 Golfbaan fotografie is tegenover opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van aantoonbare ernstige tekortkomingen, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden, indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop de gegeven opdrachtsituatie gerekend mocht worden, in acht waren genomen.
 3. Hole 18 Golfbaan fotografie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen voor de deelnemers van de door Hole 18 Golfbaan fotografie geleverde diensten en of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid.
 4. Hole 18 Golfbaan fotografie aanvaardt aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan Hole 18 Golfbaan fotografie toekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
 5. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 3 (drie) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,=.Artikel 12 Vervaltermijn


 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrecht en andere bevoegdheden van de opdrachtgever tegenover Hole 18 Golfbaan fotografie in verband met het verrichten van werkzaamheden door Hole 18 Golfbaan fotografie in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze recht en bevoegdheden.Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 1. Deze bepalingen en acceptatievoorwaarden: zijn van toepassing met ingang van de ondertekende offertedatum; gelden voor alle opdrachten die na deze datum aan ons worden gegeven; gelden totdat wijziging van deze bepalingen bij nieuwe opdrachten, schriftelijk door ons is aangegeven; en doen wij onze opdrachtgevers uiterlijk tegelijk met onze eerste facturering schriftelijk toekomen.
 2. Op iedere overeenkomst tussen Hole 18 Golfbaan fotografie en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Hole 18 Golfbaan fotografie.